Kystkrafta.no

Landbasert industri

I tillegg til planer og muligheter på Tjeldbergodden som beskrevet under Energihub, planlegger mange industribedrifter i regionen å øke og/eller omstille produksjonen. Videre arbeides det også med mange nye industriprosjekter med stort kraftbehov.

I prosjektet Kystkrafta.no er det gjennomført dialog med aktører i industrien. Både aktører med etablerte produksjonsanlegg og aktører som planlegger nye satsinger. Industrien i regionen omfatter betydelig offshore-relatert virksomhet, havbruksindustri og annen industri i form av f. eks produksjon av ingredienser, mekanisk industri mv.

Resultatet av kartleggingen har avdekt et betydelig kraftbehov i eksisterende industri. Flere større industribedrifter har konkrete utbyggingsplaner eller skal konvertere fra bruk av olje til bruk av elektrisitet i produksjonen.

På Averøy finnes verdens største fiskefôrfabrikk, som drives av offensive Skretting. Produksjon av fôr er svært energikrevende, og den planlagte veksten i havbruk vil kreve en betydelig økning i fôrproduksjonen.

I Kristiansund har GC Rieber VivoMega hatt sterk vekst innen produksjon av Omega-3. Anlegget er utvidet i flere etapper, og nye etapper er også under utvikling. GC Rieber VivoMega har også igangsatt arbeid for elektrifisering av prosesser som allerede drives med bruk av bio-fuel.

Ulike industriaktører og gründere står bak nyere industrielle satsinger i regionen, som f. eks utbygging av anlegg for resirkulering av plast i regi av Quantafuel Kristiansund og en ny satsing for gjenvinning av hardplast i regi av Bewi Energy og Norsea .

Videre finnes også aktører som jobber for å realisere nye ingredienser til fiskefôr, utvikling av storskala taredyrking, elektrifisering eller alternativ fornybar energikilde for behandling av boreslam og produksjon av asfalt.

Foto: Steinar Melby

Fullt kjør i offshorevirksomheten

I offshoreindustrien er det også stor aktivitet, og flere større prosjekter står for tur. Det er med andre ord ikke slik at aktiviteten innenfor olje og gass vil stagnere de nærmeste årene. Den betydelige aktiviteten i Norskehavet vil også medføre høy aktivitet hos de landbaserte forsynings- og servicebedriftene, der mange av disse er lokalisert på eller i nærheten av Vestbase (bildet over) i Kristiansund. I tillegg planlegges offshore elektrifisering, der noen installasjoner kan være aktuelle for elektrifisering fra nettet i vår region.

Under er en opplisting av planlagt aktivitet i Norskehavet de nærmeste årene:

De ulike fabrikkene og aktuelle områdene for industriutvikling ligger spredt på flere ulike lokasjoner ved kysten. Forutsetning for utvikling og omstilling er å få etablert et sentralnettspunkt ved kysten, som kan brukes som utgangspunkt for videre utbygging og forsterking av det regionale nettet.

Økt effektbehov, industri Nordmøre