Kystkrafta.no

Næringsutvikling

Kommunene og fylkeskommuner står samlet bak ønsket om sterkt nett til kysten. Sterkt nett til kysten er en forutsetning for omstilling av eksisterende næringer og for etablering av nye arbeidsplasser. Kommunene har allerede investert betydelige midler i tilrettelegging av arealer og infrastruktur, og flere planlegger nye områder til næringsutvikling. All industrivirksomhet forutsetter sterkt og sikkert nett. Dette kan ikke løses lokalt!

Som vist i kartutsnitt under, finnes svært mange større og mindre baser, havner og kaier i regionen. Kristiansund og Nordmøre havn har vært aktiv utbygger av landstrømsanlegg, men fortsatt gjenstår mange havner som fortsatt ikke har landstrøm. I Kristiansund sentrum og en del andre plasser er det også aktuelt å tilrettelegge for lading av fartøyer. Økt utbredelse av fartøy som benytter batterier eller som ønsker å benytte landstrøm vil forutsette ladepunkter eller landstrømstilknytting der fartøyene benyttes. Dette forutsetter både forsyning til mange punkter, men også at effekt er tilgjengelig i overliggende nett ved samtidighet.

Det er innmeldt et økt behov på rundt 70 MW innen 2030 til utbygging av blant annet landstrøm til diverse fergekaier og andre behov ved baser, havner og industriparker på Nordmøre.

Kommunene står sammen bak kravet

Kommunene i kystregionen står samlet bak kravet om at det må etableres sterkest mulig nett til kysten. Etableres nye baser, havner eller industriområder langs kysten, må betydelig effekt kunne tilgjengeliggjøres for å kunne forsyne industrien som planlegges.