Kystkrafta.no

Kraftproduksjon

I følge nye analyser fra International Energy Agency (IEA) vil det kreves en storstilt utbygging av ny fornybar kraftproduksjon for å møte økt kraftbehov som følge av pågående omstillingen nasjonalt og internasjonalt.

Kraftproduksjonsmuligheter på kort sikt

I vår region er det først og fremst muligheter med landbasert vindkraft, solkraft og ikke minst offshore basert fornybar kraftproduksjon. Innen landbasert vindkraft er det først og fremst oppgradering og økt produksjon fra allerede utbygde parker på Smøla og Hitra som utpeker seg som opplagte muligheter. Statkraft som eier vindparkene er i gang med å vurdere oppgraderinger, og det finnes opplagt muligheter for økt produksjon i eksisterende områder uten vesentlige nye inngrep. Utnyttelse av arealene i vindparkene til solkraftproduksjon kan også representere muligheter. Dessverre blir det neppe aktuelt for Statkraft å øke kraftproduksjonen, selv om økningen kunne gitt ny fornybar produksjon med svært lavt fotavtrykk. Årsaken er at det ikke er plass til den økte produksjonen i dagens nett, og at Statkraft alene må betale nettforsterkingskostnaden som en økning i kraftproduksjonen utløser. Samarbeid og koordinering kunne utvilsomt gitt bedre løsninger for alle parter, men slik fungerer dessverre ikke dagens nettplanleggingsprosesser.

Muligheter for offshore fornybar produksjon

For øvrig finnes enorme muligheter for ny fornybar kraftproduksjon fra offshore baserte produksjonsanlegg. Pr. i dag er det først og fremst offshorebasert vindparker, men i løpet av de neste tiårene vil det høyst sannsynlig også være aktuelt med offshorebaserte produksjon fra bølger, tidevannsstrømmer og solkraft, se eksempler under.

  • Bølgekraftparker (se f. eks www.corpowerocean.com )
  • Tidevannskraft (se artikkel om Orbital Marine Power her )
  • Flytende solkraft (les om Equinors utprøving her )

Området utenfor vårt kystområde fremstår i så måte svært attraktivt, der etablerte infrastrukturer fra olje- og gassvirksomhetene også kan spille en viktig rolle i en fremtidig utbygging av nye offshorebaserte kraftproduksjonsanlegg.