Kystkrafta.no

Kartlegging

Om kartleggingen

Kystkrafta.no har kartlagt og analysert industriens behov for kraft. Resultatene viser et svært stort kraftbehov langs kysten mellom Trondheimsfjorden og Romsdalsfjorden. Uten sterkt nett vil både viktige nysatsinger og omstilling av dagens industri bli svært krevende.

Ved gjennomføring av kartlegging og analyser er det arbeidet med følgende områder:

  • Akvakultur
  • Logistikk og servicenæring
  • Fornybar energiproduksjon
  • Offshore og industri

Kartleggingsarbeidet er utført på svært kort tid, og både ved direkte kontakt med større industriaktører og ved arrangement av fellesmøter på forskjellige steder i regionen.

Resultater av kartlegging

Detaljer fra kartleggingen kan ikke fremlegges offentlig, men er spilt inn til Statnett via nettselskapet i regionen. Flere større planer og prosjekter er avdekt, noe som klart indikerer at foreliggende beslutningsunderlag for nettutvikling var mangelfullt. I sum er det avdekt effektbehov for de nærmeste 10 årene som nærmer seg 600 MW, som tilsvarer en 3-4 ganger økning av dagens effektbehov over en svært kort periode. Den voldsomme økningen på svært kort tid skyldes først og fremst sammenfallende omstilling og vekst innenfor havbruk, landbasert industri, havservice, offshore og transport.

Totalt økt effektbehov Nordmøre

Analyser

Med hjelp fra ekspertmiljøet Kontali er det gjennomført en forenklet analyse av utviklingstrekk av betydning for energibruk innenfor havbruk. Vekst og omstilling vil trigge en sterk økning i energibruken, noe som også bekreftes i en analyse som Asplan Viak har utført for Enova.

For de andre områdene har vi primært benyttet kjente nasjonale analyser og nøkkeltall som underlag for våre beregninger av fremtidig kraftbehov, og skalert tallene i forhold til det spesifikke omfang av kysttrafikk, antall havner og baser med behov for landstrømsanlegg/lading. Analysene avdekker i sum et betydelig effektbehov på mange steder, selv om behov pr sted er begrenset til i underkant av 1 MW. Landstrøm og/eller lading må være tilgjengelig der fartøyene ferdes, og derved blir sum behov stort.