Kystkrafta.no

Havbruk

13 % av Norges produksjon av laks kommer fra regionen. Vekst og omstilling krever sterkt og sikkert strømnett der aktivitetene pågår.

Norge har klare mål om sterk vekst i havbruk. For å få til ønsket vekst kreves både innovasjon og omstilling. Veksten forventes fra anlegg som er lukkede, landbaserte eller plasserte lengre til havs. Næringen har også et sterkt ønske om å redusere sitt fotavtrykk. Det vil kreve mer kortreist fôrproduksjon, elektrifisering eller bruk av alternative drivstoff for fôrflåter, service- og transportfartøyer.

Regjeringen har et mål om at produksjon innen akvakultur skal femdobles innen 2050. I figuren over ses ønsket veksten opp mot mer en realistisk produksjonsvekst basert på analyser fra Kontali Analyse AS. Uansett størrelsen på økningen vil dette få stor betydning for energibehovet. I regionen er det allerede et kjent behov på 230 MW frem mot 2030 for å muliggjøre den planlagte veksten og omstillingen.

Økt energibruk grunnet vekst

I en rapport fra Enova fremkommer også betydelig vekst i energibruk fra norsk oppdrettsnæring. Den største utfordringen er ikke økt energibruk, men at næringen drives lengst ute på kysten, der el-nettet ikke er bygd for lading av fartøyer, elektrifisering av fôrflåter og annet. For å lykkes med utviklingen har næringen et snarlig behov for et mye sterkere nett langs kysten.

Nye oppdrettsløsninger krever mer energi

Planer for landbasert oppdrett på Averøya

Store deler av veksten i produksjonen forventes å komme fra lukkede oppdrettsanlegg, landbaserte anlegg og offshorebaserte anlegg. I regionen pågår både utbygging og planer innenfor alle områder. På Smøla har Nekton-miljøet vært en foregangsaktør for utvikling av lukkede anlegg, og de planlegger utvidelser. I Hustadvika kommune er Salmon Evolution i ferd med å ferdigstille et gigantisk landbasert anlegg, og på Nordmøre pågår planlegging av flere tilsvarende anlegg, f. eks i regi av Salfjord i Aure kommune. På Frøya har Salmar vært en foregangsaktør for utvikling av løsninger for offshorebaserte oppdrett, og planlegger nå utplassering av et anlegg langt ute i havet.

De nye metodene å drive oppdrett på er betydelig mer kraftkrevende enn dagens åpne merder. I lukkede merder må vannet pumpes inn fra sjøen og avfallet fra anlegget må også pumpes og håndteres. Offshorebaserte anlegg har også et betydelig effektbehov, på linje med større fartøyer. Landbaserte anlegg krever betydelig effekt til pumping og rensing av vann, og typiske anlegg planlegges med 30 – 40 MW behov.

Økt produksjon av settefisk og rensefisk

Veksten i produksjon av matfisk vil også medføre betydelig vekst i produksjon av settefisk. Denne produksjonen foregår også i store landbaserte og energikrevende anlegg. I Aure kommune drives MOWIs største settefiskanlegg. Her planlegges en videre utbygging.

Som følge av lusesituasjon er det en klar målsetning om å redusere tiden fisken står i sjøen og blir eksponert. Det fører til at en lengre del av produksjonssyklusen gjennomføres i landbaserte anlegg, noe som gir økende energibehov.

Produksjon av rensefisk foregår også i landbaserte anlegg, og flere aktører i regionen planlegger betydelig utbygging av kapasiteten, f. eks Lumarine i Aure og Skjerneset Fisk på Averøy.

Et sterkt cluster trigger vekst i regionen

Grunnen til at man ønsker å bygge økt produksjon med andre metoder i denne regionen, er fordi det gir betydelig fordeler og synergier i forhold til drift og produksjon med den omfattende aktivitetene i dag.

Det komplette clusteret består av følgende:

  • De fleste børsnoterte oppdrettsaktører er lokalisert og/eller har omfattende aktivitet og sterke driftsorganisasjoner i regionen
  • Omfattende fôrproduksjon, store slakteri og foredlingsvirksomhet
  • Store og sterke service- og utstyrsleverandører som samarbeider i ulike nettverk
  • Veletablerte og effektive logistikkløsninger
  • Gode og relevante opplæringstilbud på ulike nivå
  • Flere sterke kompetansemiljø og omfattende FoU-aktivitet
  • Velfungerende offentlige funksjoner for tilsyn og kontroll
  • Godt samspill med offentlige myndigheter

https://nodekristiansund.no/kart/ kan det finnes mer informasjon om aktører i clusteret og omfanget av virksomheten.

Forutsetningen for å lykkes med veksten er tilgang til sterkt og solid nett der virksomheten drives!