Kystkrafta.no

Energiknutepunkt Tjeldbergodden

Tjeldbergodden er et nasjonalt energiknutepunkt der gass fra Heidrun omformes til viktige produkter ved hjelp av dyktige fagfolk og avanserte prosesser. For å opprettholde posisjonen må virksomheten omstilles og videreutvikles.

Grunnlaget for industriparken på Tjeldbergodden er ilandføring av gass fra Heidrun-feltet i Norskehavet. Daglig pumpes mer enn 2 millioner kubikkmeter naturgass inn til anlegget. Denne gassen gir en rekke ulike muligheter i et langsiktig perspektiv.

Utgangspunktet

Dagens virksomhet på Tjeldbergodden omfatter metanolfabrikk, luftgassproduksjon og en bio-park i stor vekst. Anleggene er tett integrerte, der bio-parken utnytter overskuddsvarme fra metanolproduksjonen. Gassen kan også anvendes til en rekke andre produkter, som f. eks produksjon av bioproteiner, LNG, fremtidens drivstoff for transportsektoren – hydrogen og ammoniakk.

Metanolfabrikken drives av Equinor. Årlig produseres ca. 900 000 tonn metanol, verdt ca. 3 milliarder kroner. I tillegg omsettes store mengder nitrogen og argon fra luftgassfabrikken som drives av industrikonsernet Linde. I bioparken drives landbasert oppdrettsvirksomhet av aktører som Lumarine og Tjeldbergodden Rensefisk. I tillegg planlegges også annen landbasert oppdrettsvirksomhet i området.

Aure og Heim kommuner er offensive, og har allerede tilrettelagt arealer for fremtidig utvikling i nabolaget. Andre større industriaktører har også interesser om utvikling i området.

Fjerning av CO2 og industrisatsinger

Metanolproduksjonen gir lavt klimaavtrykk sammenlignet med tilsvarende fabrikker, men årlig slippes det ut ca. 300.000 t CO2-ekv. pr år. Equinor planlegger å fjerne utslippet, og ser også på muligheter for bruk av nye råvarer i tillegg til naturgassen. Det vurderes også produksjon av både blå og grønn metanol, hydrogen og ammoniakk. Investeringer i nye løsninger forutsetter et sterkt og sikkert el-nett.

Energiknutepunkt Tjeldbergodden

Tjeldbergodden ligger sentralt i forhold til sjøtrafikk, utbygging av ny fornybar offshorekraft, elektrifisering av anlegg i Norskehavet og ikke minst som tilknytningspunkt for sikring av kraftforsyningen til Smøla, Hitra og Frøya. Ved å etablere et sterkt og sikkert nett til Tjeldbergodden vil områdets posisjon som energiknutepunkt forsterkes ytterligere og gi grunnlag for betydelig økt verdiskaping og omstilling til mer bærekraftig drift i årene som kommer.

Effektbehovet i og rundt Tjeldbergodden øker, og det er innmeldt et økt behov på mer enn 380 MW innen 2030. Behovet fortsetter å øke fremover i tid, og det totale økte effektbehovet på Tjeldbergodden vil bli betydelig høyere hvis Equinor får realisert sine planer om ny utbygging, CO2-fangst og produksjon av blå og grønn metanol, hydrogen og ammoniakk.